จป บริหาร มีหน้าที่อย่างไร และอบรม จป บริหาร ออนไลน์ ดีไหม

อบรม จป บริหาร

จป บริหารหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับบริหาร มีบทบาทหน้าที่สำคัญในองค์กร หากคุณอยากรู้ว่า จป บริหาร มีหน้าที่อย่างไร เราได้สรุปบทบาทหน้าที่หลักๆ ของ จป บริหารมาให้แล้ว การอบรม จป บริหาร นั้นถือได้ว่ามีความสำคัญมาก เพื่อให้ จป บริหารได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย รวมถึงสาระต่างๆ ปัจจุบันมีหลักสูตรอบรม จป บริหารออนไลน์ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการอบรม 

หน้าที่หลักของ จป บริหาร

  • จป บริหารมีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยของลูกจ้างทุกระดับที่อยู่ใต้บังคับบัญชาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร 
  • จป บริหาร มีหน้าที่เสนอแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัย ในหน่วยงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ 
  • จป บริหารมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานในด้านความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ 
  • จป บริหารมีหน้าที่กำกับดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างในองค์กร 

การอบรมจป บริหาร 

การอบรมจป บริหาร หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ตนเอง รวมถึงได้เรียนรู้สาระต่างๆ จนเกิดความเข้าใจสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จนเกิดความปลอดภัยสูงสุดในองค์กร หลักสูตรอบรมจป บริหาร มีระยะเวลาในการอบรม 12 ชั่วโมง 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมจป บริหาร จะต้องเป็นลูกจ้างในระดับบริหารหรือนายจ้าง และต้องเข้ารับการอบรมเต็มเวลา รวมถึงผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย หัวข้อการอบรมจป บริหาร แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชาได้แก่ 

  • หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน 
  • หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 
  • หมวดวิชาที่ 3  การจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อบรมจป บริหารออนไลน์ดีไหม 

ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรมจป บริหาร คุณสามารถลงทะเบียนเพื่ออบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ นิยมอบรมผ่านแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรม Zoom ที่มีความคมชัดในระดับ FULL HD รับอบรมทั้ง In-House และ Public การอบรมจป บริหารออนไลน์นั้นดีมากๆ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควัด-19 รวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ แถมยังสะดวกต่อผู้เข้ารับการอบรม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถอบรมที่ไหนก็ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คหรือโทรศัพท์มือถือ แค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม ก่อนลงทะเบียน ชำระเงินค่าอบรมจป บริหารออนไลน์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ศูนย์อบรมนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือไม่ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือเปล่า ทีมงาน วิทยากรที่อบรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถเฉพาะด้านมีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ สื่อการเรียนการสอนควรทันสมัย หลังจากผ่านการอบรมแล้วจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยัน